Registrační ujednání

Používáním tohoto fóra souhlasíte s tím, že nebudete odesílat příspěvky, které jsou nepravdivé, pomlouvačné, nepřesné, vulgární, nesnášenlivé, obtěžující, neslušné, sexualizované, výhružné, narušující soukromí jiných osob, materiály se sexuální tematikou, nebo v rozporu s mezinárodním či českým právním řádem. Rovněž souhlasíte se zákazem odesílání materiálů, na které se vztahují autorská práva, pokud nejste vlastníkem těchto práv, nebo nemáte písemný souhlas vlastníka. Dále je zakázáno šíření nevyžádaných reklamních zpráv (tzv. spamu), inzerce, řetězových dopisů a pyramidových schémat.

Prosíme, berte na vědomí, že pro personál fóra není možné ověřovat pravdivost příspěvků. Nezapomeňte prosím, že zveřejněné zprávy aktivně nesledujeme, a proto nejsme zodpovědní za jejich obsah. Nezaručujeme přesnost, úplnost ani užitečnost jakýchkoli prezentovaných informací. Zveřejněné zprávy vyjadřují názory autora, nikoli nutně názory tohoto fóra, jeho personálu, dceřiných společností nebo vlastníka tohoto fóra. Každému, kdo se domnívá, že zveřejněná zpráva je nevhodná, doporučujeme, aby o tom neprodleně informoval správce nebo moderátora tohoto fóra. Personál a majitel tohoto fóra si vyhrazují právo v přiměřené lhůtě odstranit nevhodný obsah, pokud usoudí, že je to nutné. Jedná se o manuální proces, proto nemusí být možné okamžitě odstranit nebo upravit konkrétní zprávy. Tato pravidla se vztahují i na informace v profilech uživatelů.

Za obsah zveřejněných zpráv nesete výhradní odpovědnost. Dále souhlasíte s tím, že nebudete žádat odškodnění od majitele tohoto fóra, všech souvisejících webových stránkách, jeho personálu a dceřinných společnostech. Majitelé tohoto fóra si rovněž vyhrazují právo odhalit vaši totožnost (nebo jakékoli jiné související informace shromážděné v rámci této služby) v případě formální stížnosti nebo úředního řízení vyplývajícího z jakékoli situace způsobené vaším používáním tohoto fóra.

Při registraci si můžete zvolit své uživatelské jméno. Doporučujeme, abyste si zvolili vhodné jméno. U tohoto uživatelského účtu, který se chystáte zaregistrovat, souhlasíte s tím, že své heslo nikdy nesdělíte jiné osobě než administrátorovi, a to z důvodu vaší ochrany. Rovněž souhlasíte s tím, že NIKDY nebudete z jakéhokoli důvodu používat účet jiné osoby. Rovněž VELMI doporučujeme, abyste pro svůj účet používali složité a jedinečné heslo, a zabránili tak krádeži účtu.

Po registraci a po přihlášení do tohoto fóra si budete moci vyplnit podrobný profil. Je vaší povinností uvádět jasné a přesné informace. Jakékoli informace, které majitel fóra nebo jeho personál označí za nepřesné nebo vulgární, budou odstraněny, ať už s předchozím upozorněním nebo bez něj. Mohou být uplatněny příslušné sankce.

Vezměte prosím na vědomí, že s každým příspěvkem je zaznamenána vaše IP adresa pro případ, že by bylo nutné vás z tohoto fóra vykázat nebo kontaktovat vašeho poskytovatele internetových služeb. K tomu dojde pouze v případě závažného porušení tohoto ujednání.

Software tohoto fóra ukládá do mezipaměti vašeho prohlížeče soubor cookie, textový soubor obsahující části informací (například vaše uživatelské jméno a heslo). Tento soubor slouží POUZE k přihlašování/odhlašování. Software neshromažďuje ani neodesílá do vašeho počítače žádné jiné informace.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1.   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: ,,GDPR") je majitel retroware.cz (dále jen: ,,správce").
2.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.   Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.   Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
•   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2.   Účelem zpracování osobních údajů je
•   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
•   zasílání důležitých sdělení a dalších administrátorských aktivit.
3.   Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1.   Správce uchovává osobní údaje
•   Po dobu existence stránek retroware.cz
•   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely administrátorského charakteru, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2.   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1.   Příjemci osobních údajů jsou osoby
•   podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
•   podílející se na zajištění provozu služeb,
•   zajišťující marketingové služby.
2.   Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Také žádné protipirátské organizaci a jim podobný.

VI.
Vaše práva
1.   Za podmínek stanovených v GDPR máte
•   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2.   Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
3.   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.   S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.